Home / Skoleinfo / Skolens målsetting

 

Formålsparagrafen i skolens grunnregler

Skolen skal være med å oppdra barna i den kristne tro, gi dem en opplæring grunnfestet i Guds Ord, og legge til rette for at de kan møte den levende Jesus Kristus slik at han kan få tale til dem.

Skolen skal gi barna god allmennkunnskap og bygge deres karakter, så de kan bli modne mennesker som bruker sine evner og ressurser i tjeneste for Gud og mennesker.

På denne måten vil vi hjelpe foreldrene å gi barna den oppdragelse og rettledning som er etter Guds vilje (Efes. 6,4)

Utfyllende kommentarer til skolens målsetting

Et sentralt mål for vår skole er å være med og oppdra barna i kristen tro. Ved å gi elevene god bibelkunnskap og ved å lære dem bibelske prinsipper, vil vi legge et viktig fundament for deres virkelighetsoppfatning. Gjennom bønn, lovsang og bruk av Guds Ord, ønsker vi å lede barna inn i et trygt og fortrolig forhold til Gud som skaper og far. Vårt mål er å vise elevene den levende Jesus Kristus og hjelpe dem inn i et avhengighetsforhold til ham. Elevene må få se og oppleve verdien av det kristne fellesskapet. Vi ønsker å være med og dyktiggjøre dem til tjeneste i Jesu misjonerende kirke på jord.

Vi ønsker at hver enkelt elev skal få oppleve seg selv som uendelig verdifull og ubetinget elsket av Gud. Vårt mål er å bidra til at den enkeltes behov for omsorg og veiledning blir møtt. Vi ønsker å hjelpe elever som er hemmet av negative følelser, holdninger eller minner. Barna må få se at Gud har skapt oss forskjellig og gitt oss forskjellige evner og kall. Med det som utgangspunkt vil vi legge til rette for at hver enkelt kan bruke sine evner og ressurser i tjeneste for andre.

Vi ønsker at elevene skal utvikle seg til å bli modne mennesker som føler ansvar både for egne liv, for andre mennesker og for resten av skaperverket. For at de skal vokse som mennesker som bruker sine ressurser på en god og ansvarlig måte, vil vi trene deres karakter og gi dem nyttig allmennkunnskap. Ved å øve opp gode vaner og karakteregenskaper, ønsker vi å gi dem mulighet for å bruke sine kunnskaper, evner og ressurser til glede for seg selv og andre. Elevene må med Guds Ord som rettesnor, lære å skille mellom rett og galt, godt og ondt. Målet er at de skal få en selvstendig vurderingsevne, slik at de kan avsløre og forkaste det onde og velge det gode og det rette.

Vi ønsker å gi elevene en grundig opplæring i sentrale kunnskaper og ferdigheter som er viktige for å kunne forstå og finne seg til rette i samfunnet, og for å kunne påta seg oppgaver og ansvar. Vi vil legge vekt på den grunnleggende opplæring i “redskapsfag” som norsk, matematikk og fremmedspråk. Estetiske verdier og trening i å bruke estetiske uttrykksformer, er en viktig del av den allmennkunnskapen vi vil gi elevene. Vi ønsker å trene dem i å bruke sine evner og kunnskaper på en kreativ og allsidig måte. Et viktig mål er at elevene skal få oppleve gleden i skapende arbeid. Vi ønsker å lære elevene å ta vare på sin egen kropp. Gjennom undervisning og ved allsidig aktivitet, ønsker vi å være med å legge et godt grunnlag for barnas helse.

For at skolegangen skal bli praktisk og livsnær, vil vi arbeide for at elevene raskt skal oppdage nytteverdien av det de lærer. Det er vårt mål å finne oppgaver og aktiviteter for elevene, slik at de kan bruke innlærte kunnskaper og ferdigheter til nytte for seg selv og andre. Elevene må gradvis få ansvar både for sin egen læringssituasjon og for konkrete arbeidsoppgaver, slik at de kan modnes som selvstendige og ansvarlige mennesker. Dette innebærer også at de lærer hvordan de selv kan tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som de trenger eller ønsker.

En sunn selvstendighet er også et viktig grunnlag for å kunne samarbeide godt med andre. Vi ønsker å fremme omsorg og samhørighet mellom elevene. De må få trening i gode måter å kommunisere på, i å innrømme egne feil og praktisere tilgivelse. Et viktig mål for skolen er å vise barna hvor verdifullt det er å være med i et åpent og trygt fellesskap. Vi ønsker å lære dem grunnleggende prinsipper for hvordan mennesker kan leve og arbeide godt sammen. Elevene må dessuten få en god forståelse av hvordan samfunnet fungerer med sine demokratiske og rettslige spilleregler. Vi vil motiver elevene til å delta byggende i samfunnslivet, både i nærmiljøet og i større sammenhenger.

Alt læringsarbeidet i skolen står på en grunnleggende måte i sammenheng med Gud. Han har skapt alle ting, han har gitt menneskene forvalteransvar over skaperverket, og han vil frelse og forløse det falne mennesket. Et hovedmål for vår skole er å hjelpe elevene til å sette enkeltkunnskaper inn i dette gudsperspektivet, og øve dem i å oppdage sammenheng og søke helhet. Vi ønsker at hver enkelt elev skal modnes som balanserte og trygge mennesker, som bruker sine evner og gaver i tjeneste for Gud og mennesker.

Motto for skolen
Skolens motto er: Liv, vekst, og glede.

Salme 8
Herre, vår Gud,
hvor herlig ditt navn er over hele jorden,
du som har utbredt din prakt på himmelen.
Av småbarns og spedbarns munn
har du reist deg et vern mot dine fiender
for å stanse hver motstander som vil ta hevn.
Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer,
månen og stjernene som du har satt der,
hva er da et menneske, siden du kommer det i hu,
et menneskebarn, siden du tar deg av det?
Du gjorde ham lite ringere enn Gud
og kronet ham med ære og herlighet.
Du gjorde ham til herre over dine henders verk,
alt la du under hans føtter:
Sauer og okser, alle sammen,
ja, også de ville dyr på marken,
fuglen i luften og fisken i sjøen,
alt som ferdes på havets stier.
Herre, vår Gud,
hvor herlig ditt navn er over hele jorden!