Home / Skoleinfo / Skolens grunnlag

 

Undervisning og oppdragelse i skolen

Foreldrenes ansvar
Det er foreldrene som har det grunnleggende ansvaret for at barna deres får en god og sann oppdragelse og undervisning. Dette kommer klart fram i Guds Ord og er også slått fast i norsk lovgivning.

Skolen er en sentral støttespiller for å hjelpe foreldrene med denne viktige oppgaven, men har ikke noe selvstendig, gudgitt mandat til å ta ansvaret for opplæringen av barna.

Foreldre har ulike utgangspunkt og mål for barnas opplæring. Vår skole ønsker å hjelpe de foreldrene som vil at barna deres skal få en undervisning og en oppdragelse bygget på en bibelsk virkelighetsforståelse. Grunnlaget for vårt arbeid er at foreldrene gir oss mandat til å være med å gi barna en undervisning og oppdragelse som er i pakt med Guds Ord.

Felles grunnlag
Den lokale menigheten som familien tilhører, er en annen sentral støttespiller for foreldre som ønsker at barna deres skal tilegne seg kunnskap og innsikt bygget på en bibelsk virkelighetsforståelse. Når skole og menighet står sammen med foreldrene på et felles grunnlag med Gud som autoritet, gir det enhet, sammenheng og trygghet i undervisningen og oppdragelsen.

Lærernes forpliktelser
Vår skole er helt avhengig av at alle som er involvert i undervisningen selv har tatt imot Jesus som sin frelser. De må ha forpliktet seg på Guds autoritet og Guds Ord. Lærerne må akseptere og stille seg bak skolens filosofiske grunnlag, skolens regler og bestemmelser, og UiOs prinsipper. Uten er slik personlig forpliktelse, vil lærerne mangle ekte motivasjon for foreldrenes og skolens mål. En lærer som selv ikke ønsker å overgi seg til Kristus, kan vanskelig lede andre til en slik overgivelse.

Gud som utgangspunkt og sentrum
Gud er utgangspunkt for all sannhet. Læringsarbeidet i skolen står derfor på en grunnleggende måte i forbindelse med Gud som skaper av alle ting. Det betyr at hvert fag får sin egenverdi ut fra Gud som skaper og oss som forvaltere både av skaperverket og av våre egne evner og muligheter. Dette grunnsynet gir sammenheng og mening til arbeidet i skolen.

Guds Ord og bønn
Alt læringsarbeidet i skolen står på en grunnleggende måte i forbindelse med Gud. Derfor er kjennskap til Gud og Guds Ord av avgjørende betydning. Denne kjennskapen er viktig ikke bare for åndelig vekst, men også for mental, følelsesmessig og sosial vekst. Bibelen, med Jesus Kristus som det sentrale samlingspunkt, vil derfor sette sitt preg på opplæringen og skolens daglige liv.

Bønn til Gud og åpenhet for Den Hellige Ånds ledelse er viktig for det daglige arbeidet i skolen. Dette gjelder både i planlegging og forberedelse av undervisning, i omsorg for den enkelte elev, og for arbeidet i alle klasser. Felles bønn er en del av lærerarbeidet.

Allsidighet og balanse
Undervisningen og oppdragelsen i skolen skal omfatte alle sider ved et barns modning og vekst. Læringsarbeidet må derfor være allsidig og balansert. Elever må få oppgaver som utfordrer både praktiske og teoretiske evner. Det må gis grundig basisopplæring i redskapsfag som norsk og regning, samtidig som det må være god plass for livsglede og skapende utfoldelse. Eleven må få møte estetiske verdier og skaperverkets mangfoldighet, men også moderne teknologi i informasjonssamfunnet.

Det må legges vekt såvel på fysisk som intellektuell trening. Parallelt med kunnskapstilegnelse og innøvelse av praktiske ferdigheter, må elevene trenes i gode karakteregenskaper. De må få utfordringer som beriker og gir vekst til både viljes- og følelsesliv. Dessuten skal arbeidet i skolen gi næring til åndelig vekst både for elever og lærere.

Tilpasset undervisning
Opplæringen må hele tiden tilpasses den enkeltes evner og forutsetninger. Det er viktig å ta hensyn til elevenes fysiske og sjelelige modenhet når undervisningen skal planlegges og gjennomføres. Språklige minoriteter skal ha en opplæring tilpasset deres forutsetninger.

Omsorg
Undervisning og oppdragelse omfatter omsorg for elevene. Det går blant annet ut på å gi den enkelte råd og veiledning i personlige spørsmål, og gi støtte og hjelp i problemer og sorger. Dette må skje i nært samarbeid med foreldrene.

Frihet og toleranse
Opplæringen i skolen skal være preget av de rettslige idealer som er knyttet til respekten for menneskeverdet: Troen på menneskets uendelige verdi og på at alle mennesker er likeverdige. Ytringsfrihet, rettssikkerhet, religions- og åndsfrihet er sentrale prinsipper i denne sammenheng.

Toleranse er et annet viktig ideal. Det innebærer at en viser andre den samme respekten som en ønsker for seg selv, og at en anerkjenner andres rett til å stå for et annet syn enn det flertallet eller en selv står for. Det er ingen motsetning mellom toleranseidealet og det at skolen representerer klare verdier og oppfatninger. Gjennom sitt eksempel og sin veiledning skal skolen vise at det å ha et personlig standpunkt ikke er til hinder for å vise respekt for andre.

Likeverd og likestilling
Det at alle mennesker er likeverdige, er utgangspunktet for at jenter og gutter skal være likestilt i vår skole. Det betyr at de skal ha de samme mulighetene for vekst og modning, og at de må få like stor oppmerksomhet, stimulans og utfordring. Arbeidet i skolen må være med på å styrke fellesskapet mellom jenter og gutter. I avgrensede perioder kan det ut fra en pedagogisk vurdering opprettes rene jente- eller guttegrupper. Men til vanlig skal de være sammen i felles klasse eller gruppe og ha lik undervisning.

Likestilling bygger på likeverd og ikke på at jenter og gutter er eller skal bli “like”. De er skapt forskjellige og skal få være det. Derfor vil jenters og gutters egenart psykisk som fysisk, også influere på undervisningen i noen emner. Siktemålet skal hele tiden være å gi den enkelte best mulig tilpasset opplæring.

Opplæring og moralske prinsipper
Opplæringen må hele tiden bygge på det grunnleggende moralske prinsippet at noe er riktig og noe er galt, noe er godt og noe ondt. Dette har betydning både i valg av emner, materiell, presentasjonsform og metode, og i selve læringsarbeidet og omsorgen for den enkelte elev.

Dette står også sentralt når det gjelder utarbeidelsen og håndhevelsen av skolens reglement. Gjennom en grunnleggende forståelse av hva som er riktig og galt, og gjennom klar grensesetting og gode regler og konsekvenser, vil elevene oppleve trygghet og lettere kunne konsentrere seg om læringsarbeidet.

Undervisningen og oppdragelsen må også ta hensyn til de onde og nedbrytende kreftene som finnes både i barnet selv, i den fysiske verden og i den åndelige verden. Elevene trenger hjelp til å møte og takle det negative på en riktig måte. Når læringsarbeidet er konsentrert om det gode og sanne, får elevene et trygt ståsted i møte med ondskapen både i og utenfor seg selv.

Det er også avgjørende at både elever og lærere kan praktisere tilgivelse og akseptasjon og innrømme egne feil og egen skyld. Kjærligheten til Gud og medmennesker står sentralt når det gjelder å skape et varmt fellesskap som gir grunnlag for vekst og modning.

Karaktertrening
Et viktig område i læringsarbeidet er karaktertreningen. Tålmodighet, selvkontroll, takknemlighet, ordenssans, m.m. er egenskaper og holdninger som ikke vokser fram av seg selv. Undervisningen og oppdragelsen må legge vekt på å motivere til å øve opp i gode egenskaper og vaner. Det er viktig at elevene forstår at dette er egenskaper som tjener både fellesskapet og dem selv, i motsetning til nedbrytende holdninger som likegyldighet, bitterhet, uærlighet og lignende.

Bibelen har klare mål for vår åndelige vekst. Gud ønsker å prege oss med sin kjærlighet, glede og fred. Dette arbeidet utfører han ved sin Ånd. Guds Ord kaller dette helliggjørelse. Gud vil både menneskelig og åndelig rettferdighet. Derfor er det ingen motsetning mellom karaktertrening og helliggjørelse. Det er tvert imot et samspill der Gud og mennesker arbeider sammen mot et felles mål: det modne menneske som har Jesu karakter og sinnelag.

Det er grunnleggende for karaktertreningsarbeidet at foreldre og lærere jobber med sin egen karakter og sine egne holdninger. De skal være gode forbilder for barna. Det er også avgjørende at klassemiljøet er preget av trygghet, struktur og orden. Føler elevene seg utrygge, vil de tvinges til å kjempe for sin trygghet. I en slik atmosfære ligger det ikke til rette for positiv holdningsdannelse. Omgivelser preget av orden, renhet, oversiktlighet og stillhet er viktig for konsentrert læringsarbeid og god karaktertrening.

Respekt for barnet
Med utgangspunkt i det enkelte menneskes uendelige verdi, skal barn respekteres høyt. De er skapt og elsket av Gud og må tas på alvor og behandles vennlig og høflig. Hver elev er en uvurderlig og unik skapning som alene er verd all vår innsats og omsorg for å gi en god og sann undervisning og oppdragelse.

Lærerens kraftkilde og egentlige arbeidsgiver
Vi driver vår opplæring i tiltro til at Den Hellige Ånd vil arbeide med den enkelte, og daglig være lærerens rådgiver og kraftkilde. Vår egentlige arbeidsgiver er Jesus Kristus som har all makt i himmel og på jord. Han har gitt oss befaling om å lære opp barna, og han har lovt å være med i arbeidet hver dag.