Home / Skoleinfo / Litt historikk

 

På 70-tallet arbeidet man innen UIO for å nå ut til lærere og lærerstudenter med kurs, seminar og møter der en presenterte et bibelskkristent verdensbilde og kristen undervisning. UIO fikk på denne måten være med å prege mange lærere.

I 1987 søkte UIO myndighetene om å få starte en egen kristen grunnskole. Departementet trengte mer enn to år på behandlingsprosessen. Hedemarken friskole startet opp med 10 elever høsten 1991. Lokalene var to rom i låven på Grimerud.

Elevtallet ved skolen har vokst for hvert år. Lokalene på Grimerud ble for små, og sommeren 1994 kjøpte friskolen en grendeskole som Løten kommune skulle legge ned. Skoleanlegget besto av et hovedbygg med 4 klasserom, grupperom, personalrom og kontor, dessuten et mindre bygg for formingsaktiviteter og gymnastikkanlegg med gymsal og svømmebasseng. Bassenget var i bruk fra 1994 til 2000. Da måtte det stenges på grunn av nye forskrifter.

Et nybygg med 3 klasserom ble satt opp i 1996 for å romme ungdomsskoleelever. Men dette ble erstattet allerede i 1999 med et større nybygg. Dette har 6 klasserom, flere spesialrom og grupperom. I 2008 kjøpte Friskolen naboeiendommen Rogne. Her fikk skolen en god utvidelese av uteområdet, et stort garasjebygg og en stor og staselig enebolig. Denne brukes til arbeidsværelser for lærerne og til undervisningslokaler for 1. klasse.

Skolen ble fulldelt i 2000. Maksimumsantall er 18 elever per klasse.