Home / Skoleinfo

 

Godkjenningen av Hedemarken friskole gjelder for 200 elevplasser, fordelt på 10 klassetrinn. Ved Hedemarken friskole er det maksimale elevtall på hvert klassetrinn 20.

Hedemarken friskole følger offentlig læreplan L0K20 men har egen kristendoms- og samfunnsfagsplan.

Det foretas inntak fra 20. januar for elever som skal begynne i 1. klasse og elever på 2.-10. klassetrinn i prioriteringsgruppe 1 og 2: Barn av foreldre som arbeider i UiO/ YWAM, se inntaktsreglementet.

Inntak av øvrige elever som skal begynne på 2.-10. foretas fra 1.april

Litt historikk

På 70-tallet arbeidet man innen UIO for å nå ut til lærere og lærerstudenter med kurs, seminar og møter der en presenterte et bibelskkristent verdensbilde og kristen undervisning. UIO fikk på denne måten være med å prege mange lærere.

I 1987 søkte UIO myndighetene om å få starte en egen kristen grunnskole. Departementet trengte mer enn to år på behandlingsprosessen. Hedemarken friskole startet opp med 10 elever høsten 1991. Lokalene var to rom i låven på Grimerud.

Elevtallet ved skolen har vokst for hvert år. Lokalene på Grimerud ble for små, og sommeren 1994 kjøpte friskolen en grendeskole som Løten kommune skulle legge ned. Skoleanlegget besto av et hovedbygg med 4 klasserom, grupperom, personalrom og kontor, dessuten et mindre bygg for formingsaktiviteter og gymnastikkanlegg med gymsal og svømmebasseng. Bassenget var i bruk fra 1994 til 2000. Da måtte det stenges på grunn av nye forskrifter.

Et nybygg med tre klasserom ble satt opp i 1996 for å romme ungdomsskoleelever. Men dette ble erstattet allerede i 1999 med et større nybygg. Dette hadde seks klasserom, flere spesialrom og grupperom. Skolen ble fulldelt i 2000.

I 2008 kjøpte Friskolen naboeiendommen Rogne. Her fikk skolen en god utvidelse av uteområdet, et stort garasjebygg og en stor og staselig enebolig. Denne brukes til arbeidsværelser for lærere og til undervisningslokaler for 1. klasse.

Høsten 2020 tok friskolen i bruk et nybygg på 1100 m2, der ungdomsskoletrinnet flyttet inn. Bygget inneholder, i tillegg til klasserom, ulike spesialrom, grupperom og kantine. Nybygget er knyttet sammen med skolebygget fra 1999, som ble oppgradert og nå rommer mellomtrinnet og nye arbeidsrom for lærere. Fra høsten 2020 ble elevtallet skolen er godkjent for hevet fra 180 til 200 elever.

Les mer om skolens grunnlag her

Les mer om skolens målsetting her