Home / løpende / Informasjon om kartleggingsprøver 1. – 3. trinn

 

Les foreldrebrevet her: foreldrebrev-kartleggingsprover-2017

Kjære foreldre og foresatte med elever på 1. – 3. trinn.

Her kommer informasjon om kartleggingsprøver som skal gjennomføres i perioden 13. mars  – 7. april 2017. Kartleggingsprøvene er utarbeidet av utdanningsdirektoratet og er felles for alle grunnskoler i landet. Prøvene måler elevens kunnskaper i de grunnleggende ferdighetene lesing og regning. I tillegg er det en digital prøve i engelsk for 3. trinn. Dere vil få informasjon på lekseplanen om når prøvene skal gjennomføres i de ulike klassene.

Formålet med prøvene er å kartlegge elevens kompetanse i lesing, regning og engelsk. Resultatet skal kun være en hjelp for lærer til å tilpasse undervisningen etter elevens behov. Det vil også gi informasjon om elever som strever med ulike ting som det er viktig at lærer følger opp i det videre arbeidet.

Leseprøven er obligatorisk for elever på 1., 2. og 3. trinn. Regneprøven på 2. trinn er også obligatorisk. I tillegg velger skolen å gjennomføre frivillig regneprøve på 1. og 3. trinn og en digital prøve i engelsk på 3. trinn. Når vi har bestemt oss for å gjennomføre prøvene, betyr det at alle elevene i utgangspunktet skal delta.

Det er to grupper elever som etter en vurdering kan få innvilget fritak fra å gjennomføre prøvene:

  • Elever som har et enkeltvedtak om rett til spesialundervisning.
  • Elever som har et enkeltvedtak om rett til særskilt språkopplæring for språklige minoriteter.

Om læreren vurdere at elever bør få fritak fra en eller flere av disse prøvene , vil dere foreldre bli kontaktet og tatt med på råd. Ved fritak blir det fattet et enkeltvedtak i saken. Det kan også være aktuelt med ekstra tilrettelegging i prøvesituasjonen. Det er viktig å ha en god dialog med skole/hjem rundt dette.

Elever som er syke ved prøvegjennomføring vil få mulighet til å ta prøven på et senere tidspunkt innenfor prøveperioden.

Ta kontakt med skolen om dere har spørsmål til innholdet i dette brevet. Dere finner mer informasjon på www.udir.no/kartleggingsprover.

Vennlig hilsen

Hilde Sætrang

rektor